ማካሞ


ዑሱብ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳዓባል ዋንስታ ማጻሕፍት ኪኒ፡፡ ዑሱብ ኪዳን አካህ የን ምክንያት ፉጊ ሕዝበልህ ሳየ ዑሱብ ቃል ኪዳን ይቡሉ ወቲያ የከጉል ኪኒ፡፡ ታይ ቃል ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ያይደኅነቲያከ ማደራ ኪናም ታምነምህ ኡምቢህ ዋንስትምተም መዔፉጊህ ታስፋ ቃሊህ በሠራታህ ኪኒ፡፡ ዑሱብ ኪዳን በሠራታ ቃል ዲቦህ ማክ፤ ያካከህ ታይ መዔ ዋረ ታይንብበም ኡምብህ ቃል ኪዳን ያፋጻሞና ውሳነ አቦና ኤሰራ፡፡

ላማታናከ ማልሕ ዑሱብ ኪዳንህ መጻሕፍት ትምጽሕፈም መዔፉጊህ መንፈስህ ትምሪሔ እስሲ ሕያዋህ ኪኒ፡፡ ትምጽሐፈም አይከ ኮንቶም እግዲያህ ካብያ ዋክቲህ አዳል ኪኒ፡፡ እንክጉል ኡካ መጻሕፍት ዽብዽህ አዳዳ ባድስምተም የክንሚህ፤ ኡማን ተን አዳድ ገይማ ፍረ ሓሳብ ኡምቢህ አይገነዘብክ ያምዋሃዶ አብሲሳ፡፡ ታይ ፍረ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስህ ምክኒያታ  ሕያው ዳራህ ዩምቡሉወ ፉጊ ካሓኖ  ኪኒ፡፡

አፋራ ወናግል ዋንስታናም ኢየሱስ ሕይወት፤ ሥራሕ፤ ራባከ ኡግታቶ ዳዓባል  ኪኒ፡፡ሐውርያት ሥራሕ ያይቡሉወም ወንጌል ምህሮ (በሠራታ ቃል)ሶዶም እግዲያ ታከም ኢየሩሳለምኮ ኤዸዺሰህ ሮማውያን ግዝአት ዋና ካታማ ፋናህ ተከ ቲያ አይከ ሮማ ፋናህ አይናህ ተህ ተምፈደደነም ኪኒ፡፡ ጳውሎስ መልእክታት ትምጽሕፈም ባሶ /ጥንት/ ክርስቲያናድ ጋራይ /አግጥምይ/ ይነ ሔልዋይ ያይሰሳኮና መንፈሳዊ ስኒ ዲላይ ያማጎና ኪኒ፡፡ ታማርከኮ ቅጽለ ባሐራ ማጻሕፍት "ጠቅላላ መልእክታት "እስመኒህ ደዕምማን፡፡ተንኮ ውልወልም ኡማን ቦታል ገይምታ አማንትህ ጠቅላላህ ትላይተ መልእክታት ኪኖን፡፡ ራዕተም ለ እስሲ ሞሶዓሪትከ ግል ሕያዋህ ትምጽሕፈም ኪኖን፡፡

ባክቶት ዑሱብ ኪዳንህ ማጽሐፍ አክምኮ ኡምቢህ ባድስመ ቲያ ኪኒ፡፡ መዔፉጊህ ማንግሥትህ ዳዓባል ሱባናምከ ክርስቶስ ማደራ ኪናም ታስሕሰስበ ምህሮ ኤደትምቡሉወ ሙቡል፤ ምሳለህከ ያድንቀ ምልክትህ ዳዓባል  ኪኒ፡፡ ታሃምኮ ወልውል ቱርጉም ዳባን አናብባህ ግልጸህ አከሒኖ ዽዕማ፤ ያከካህ ዑሱብ ኪዳንህ ፍረ ሐሳብ ያኮ ዽዓማም ፋንትት መልእክት ግልጸህ ዋንስተም ኡሱክ ዓለም ማንግሥትል ንማዳራ ንአምላካህከ ንመሲሕህ ተከህ ታነ፡፡ኡሱክ ለ ኡማንጉሉህ ያንግሠ! ታም ኪኒ ( ራእ.11፤15) ታይ ቱርጉም ሳሆሀ ዮምሶኖዶወም ሳሆህ ዋንስታ ሕያው ያጥቅመም ትምሕስበህ ኪኒ፡፡

ታሃም ኢሮብ ሳሆህ ተክህ ካታማል ገጠርል ታይናባቦ ዽዕታም ኡምቢህ ያጠቅመ ሐሳበህ ፍረ አክ ያምራዳኦና አካህ ዺዕማ ዓይነትህ ዮምሰኖዶወህ ያነ፡፡ ያክካሀ ተምወሰሰበምከ ተዸዸ ዓረፍተ ነገራት ባድሳህ  አስዉዱዲክ፤ቱርጉም ዕልሳማከ ተመሳሳይ ኪን ቃላታህ ያግልጸ፤ አባክ አክ ዋንልህ አይዘመድከ ዶራክ ይምቱርጉመ፡ ታይ ቱርጉሙህ መሠረት የከቲይ እ.ኤ.ሎ.1983 ዓ ም ተምኄበበረ መጽሐፍ ቁዱስ ማኃብርህ ሊቃውንቲህ ዮምሶኖዶወ ጥንትነተ ግሪክ ዑሱብ ኪዳን ኪኒ፡፡

ቱርጉም ሥራሐህ አምሐራ ታፋህ ታሐባባር ተከም ኦርቶዶግስ፤ ካቶሊክ፤ ፕሮቴስታንት ሞሶዓርት አባለት ኪን፡፡ ታማባልህ ረቂቂ አራመህከ ሐሳብ ማብሎ አሐይክ ማንጎ ሞሶ ዓርት አባለት ተሓባበርት የኪኒህ።  ይምጽሕፈ ዑሱብ ኪዳኮ ይምቱረጉምህ ኪኒ፡፡ ካዶ ኢሮብ ሳሆህ ታይ ቱርጉምህ ቱርይጉም ታይ ዑሱብ ኪዳንኮ አምሐራት አፍኮ  ሳሆል ኤዸዾደይታ ትርጉም ያይታርጋሞ ይዕክነህ ያነቲ  አባ አብርሃ  ባራኪ ኪኒ፡፡ ኢሮብ ሳሆ ዺዕታ ሙሁራን ታአራሞከ ሲኒ  ማብሎ ኤልታሐዎና  ኢንተርነትል (IROB SAHO NEW TESTAMENT BLOG ) ፋክተኒህ ታይናባቦና ድዕታን፡፡ ቲኒቢቢኒህ ያምአራሞ ጎረታን ቃል ውይም ሓሳብ ታይ ዕለህ ፋርቶና ዲዕታን።(ማጽሓፍ ፥ምዕራፍ፥ ቁጸረ፥ ገጋ ፥ይምእረመ ሓሳብ ውይም ቃል።)ፋረተኒምኮ መስጋናህ ጋራየአህ አአራሞ ዲ=ዺዓ፡፡ 

ታሃማህ ፉጊ ምጋዕ ይምስግነቲያ ያኮይ፡፡ አመን፡፡   

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.